Astatotilapia latifasciata spawn on 3/27/2004

fat female 1 hour before breeding

Astatotilapia latifasciata

HOME